Piczo

Log in!
Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.

Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Ok, I got it
ukomentarod ar gaxvide
Free Music
Free Music
Free Music
                                                                                        OBOLI

  Gamea... Dzondzebshi chacmuli patara bichuna quchas miuyveba. Is ertis mxriv bednieria, radgan mshoblebi yavs, romlebic shin elodebian. meores mxriv ki ubeduri, radgan ar icis, rom male isini ferflad iqcevian...
  Bichunas unda, rom saxlshi male mivides, magram didi tovli xels ushlis.
  Bichi daigala... kidev vrceli gza darcha gasavleli... civa...
  Uceb xalxi dzalzed momravlda. Yvelam aqet-iqit sirbili daiwyo. Bichi ver xvdeboda ra xdeboda qalaqshi. Bevri fiqris shemdeg, gamvlel qals hkitxa tu ra xdeboda. Qalma ki zedac ar shexeda. Daugriala da tavidan moishora. is xom mdidari iyo....
Shemdeg dzondzebshi chacmuli bichi moxuc kacs miuaxlovda, romelsac arc tu ise mdidrulad ecva da hkitxa: -ra xdeba? moxucma ki upasuxa: -sawyali dedasheni... omi daiwyo shvilo!
Bichi am sityvebma gaaqvava. ra unda eqna ar icoda. saxli xom dzalian shors hqonda. albat mshoblebi elodnen... magram Seidzleba sheshinebulebs sulac daaviwydat bichi da isinic am xalxivit sadme gaiqcnen...
uceb tbili da shishnarevi xma chaesma: -wamodi bichuna gamoiqeci, mogklaven...
es is moxuci iyo...
bichma moxucs magrad mokida da shedzlebisdagvarad swrafad gaiqcnen.
Turme saqartvelos rusebi shemoseodnen da aoxrebdnen.
bichi kvlav ojaxze fiqrobda. iqneb misi mshoblebi ukve mkvdrebi iyvnen? es kitxva gamudmebit utrialebda tavshi, magram pasuxs ki ver scemda.
uceb vigacam xeli chaavlo da ukan gaitria. bichi da moxuci tovlshi waiqcnen. roca adgnen, dainaxes ucnobi, romelic qartvels ar hgavda. albat rusi dampyrobeli iyo.
moxucma cremliani tvalebit shexeda ucnobs da stxova bichi gaeshva. magram rad ginda... ucnobma moxucs erti tyviit suli gaafrtxobina. mere bichs miubrunda.
bichunas egona, rom axla lulidan tyvia gamovardeboda da gatavdeboda misi xanmokle sicocxle.
ucnobma ki mas xeli chaavlo da gaurkveveli mimartulebit didxans atara.
bavshvi isev mshoblebze fiqrobda... Tu isini mkvdrebi iyvnen, mash ragad undoda cxovreba? magram ara... amas ver chaidenda, radgan sicocxle mshoblebivit ertaderti, magram ufro tkbilia...
omi damtavrda... bichuna axla rusetshi cxovrobs da iqauri  
,,mshoblebi” hyavs. Dgesac araferi icis tavisi namdvili mshoblebis shesaxeb, magram saqartvelostan mas kidev akavshirebs umtavresi ram.
    mas aqvs saqartveloshi dabrunebis imedi !!!
                                                        sizmari

  gushin sizmari vnaxe... vnaxe zamtris erti, chveulebrivi game, magram am games ragac amdzimebda...
  me gayinuli videqi im adgilas, sadac chveulebriv vxvdebodit xolme. gelodi... rogor mindoda sheni naxva da chemi tkivilis shentvis gaziareba. shen ki ar chandi...
  mashin gadavwyvite cota gameseirna da guli gadameyolebina. iqneb shenc shemxvedrodi sadme...
  Tvalebidan cremli mdioda... mivdiodi gaurkveveli mimartulebit, magram mivdiodi... mindoda grdznobebs gavqceodi da yvelaferi dameviwyebina. axla ukve gavrbodi... mteli siswrafit gavrbodi... ai shens saxlsac movuaxlovdi... magram ras vxedav...
  Shen sxva gogostan ertad modixar xelgadaxveuli. bednierebi xart da icinit...
ert wuts yvelaferi damaviwyda. ar vicodi ra meqna. roca gamoverkvie, daviyvire ''araaa!''
  magram ukve gvian iyo. am sityvebze gamomegvidza da mivxvdi, rom es ubralod gamis koshmari iyo. magram ragac cudi winatgrdznoba mqonda... nutu ragac cudi gveloda...
Chemi sizmari mwared amixda...
Dges shen moxvedi chemtan da mtxari: -me shen agar miyvarxar!   sxva shemiyvarda! gtxov ukan nu damedevnebi!
  Es iyo da es. waxvedi... waxvedi samudamod... mas Semdeg shenze araferi msmenia.
  Me shen miyvarxar, magram ar var egoisti...
  Mirchevnia bednieri iyo, tundac sxvastan...
                                                                  Shen

  isev gamea...
  Fanjarastan vdgavar chafiqrebuli. Netav raze vfiqrob? Sxva raze an visze, tu ara shenze. Vfiqrob chvens bolo Sexvedraze. Mashin tavs bednierad machvenebdi, magram ra damaviwyebs shens tvalebshi chamdgar shishs. Netav ra gawuxebda ase dzalian? Axlac ver vxvdebi...
viyurebi fanjarashi da quchashi yvela gamvlel-gamomvlels vatvaliereb. Velodebi shens gamochenas. Iqneb shen am mgzavrtagan ert-erti xar...
Uceb ,,vigacis” dajinebuli mzera vigrdzeni. Im ,,vigacas’’ rom shevxede, ver vicani. vigac ucnobi iyo...
  Magram roca tvalebSi chavxede, mis mzerashi isetive shishi igrdznoboda rogoric shens mzeraSsh. Didxans videqi gashterebuli da ,,ucnobs’’ tvalebshi vuyurebdi. Mere chavfiqrdi, tvalebi davxuche... cota xans vdumdi... titqos ragac gamaxsenda.
,,Ucnobi’’ dzalian nacnob adamians maxsenebda... da es ,,ucnobi nacnobi’’ - shen iyavi...
  Gavaxile tvalebi... Mindoda sheni tvalebis kvlav xilva, magram... Magram ras vxedav... Chems win araferia, garda beberi muxisa, romelic chemsavit itanjeba. Is siberit, me ki dabneulobit. magram erti ram mainc saerto gvqonda-orive martosulebi viyavit...
mashin ki mivxvdi, rom ,,shen’’ mxolod chems warmosaxvashiga arsebobdi...
                                                              Shoba
Dges Sobaa...
Bichi moutmenlad elis sachuqrebs. erti suli aqvs, rodis shemovlen mshoblebi da shobas miulocaven. Ukve gegmebs awyobs, ras gaaketebs dges. Is darwmunebulia, rom nadzvis xestan sachuqari daxvdeba.
Ager ukve ori saati gavida mas shemdeg, rac gaigvidza. Ukve ati saatia. Bichi moutmenlad elis mshoblebis shemosvlas. Magram ara... Aravin chans... Ramdeni xania icdis... Netav ra xdeba? Ratom ar shemosulan mshoblebi aqamde mastan, shobis mosalocad?
Mashin bichma chaicva da kibeebs yvirilit chauyva. Deda, mama! _ Idzaxda bavshvi. Xmas ki aravin scemda. Iqneb siurprizs umzadebdnen?
bavshvma kibeebi chamoirbina da nadzvis xestan mivida. Egona, rom sachuqari iq daxvdeboda. Magram imedebi gaucruvda. Nadzvis xestan erti sachuqaric ki ar ido.
Bichuna dagonda... Kvlav yvirili daiwyo. Mshoblebs uxmobda. Saxlshi sruliad marto iyo. xmas aravin igebda. Sheshinebul bichs tvalebidan cremli sdioda... Xmac ukve agar hqonda... guli male saguledan amouvardeboda. Ise dzgerda misi patara guli, rom mis xmas axlos myofic gaigebda...
Uceb bichunas vigacam xmamagla daudzaxa. –Wamodi, utxra magalma, lamazma qalma.
Mashin gamoerkva bichi tavisi fiqrebidan. Aqet-iqit miixed-moixeda, Sheatvaliera iqauroba da wams grublebidan miwaze daeshva. mixvda, rom isev miusafar bavshvta saxlshi imyofeboda da arc icoda, vin iyvnen misi mshoblebi.
Am gaurkvevlobashi myofi bavSvi qals ukan miyveboda da tan cremlebi niagvarivit scvioda patara, umanko tvalebidan...
                        * * *                      
როგორ ვოცნებობდი,როგორ ვოცნებობდი
მყვარებოდა ვინმე,მასაც ვყვარებოდი
არ ვიცი რატომ,მაგრამ კი ვამბობდი
გამოჩნდება ვინმე,ვისაც მე ვნატრობდი
აგერ გამოჩნდა თეთრ ცხენზე ამხედრებული მხედარი
მარგრამ ვინ იცის ვინ დახვდა
დატოვეს მოტყუებული?
ორნი ვტიროდით ცრემლი გვდიოდა
და ვერც ვამჩნევდით რა მოგვდიოდა
თითქოს დნებოდა თოვლი ყინვაში
და ის ოცნება სად მიდიოდა?
ქრებოდა ისე როგორც ნამქერი
ან კიდევ ცვარი დილით ბალახზე
ნეტავ იცოცხლოს ცის კამარაზე
როგორც მზეა და მზის სხივები
მხედარი დარჩა მოტკუებული
გაწბილებული და დაჩაგრული
თან არ იცოდა რომ მასზე უფრო
სხვასაც სტკიოდა ტანჯელი გული
არ გაიხაროს ვინც მასთან
ჩემი ოცნება გათიშა
არვის ეგონოს,რომ იგი
მე სამუდამოდ დამშორდა...
                  Usiyvarulod
Usiyvarulod ar vicodi ra momdioda,
Titqos vkvdebodi, mivdiodi sadgac shoria,
Titqos vdnebodi, ase, vigventebodi
Vitarc santeli momtirali da agznebuli.
    Ar vicodi siyvaruli ra iyo,
    Megona me isetive tkbili,
    Magram rom gavige siyvaruli ra iyo,
    Ar agmochnda isetive tbili.
Bednieria is, visac arvin yvarebia,
Siyvaruli umtkivneulod rarig dznelia
Da me vin var chemtvis iyos gamonaklisi,
Es cxovreba xom bedis erti borbalia.
    Ratom waxvedi, rad mimatove,
    Damtove civi, umweo bavshvi,
    Shen gamige chemi gulis kari,
    Daamtvrie vitarc brolis zari.
Sxvastan daginaxe, siyvaruls ficavdi,
Sawyali gogoc sixarulit shemigcqeroda,
Xeli gaushvi, damichire da ase mitxari
"Me shen miyvardi"!
    Aseti tyuili meored agar gaimeoro
    "Me shen miyvardi"_nutu dges me agar giyvarvar,
    Mainc gilocav dabadebis dges, mravals daeswar
    Da tan icode, rom samudamod "me shen miyvarxar"!
            Love Story
Do you know what love is,
If you wonder just read this,
There are many stories like this,
Love's the only way to increase.
  Now I want you to be silent,
  To learn what happened in silence,
  The story's about a couple of silence,
  Who met each other in silence.
The girl was called "Nice Mary",
lived in a region of Qareli,
She loved reading love stories,
Which were about "Silent Stories".
  The boy was called "Dear Henry",
  He lived in Gori, not far away,
  But he was French, a real French,
  Who had a great love with Mary.  

  I hope I''l ever continue this poetry!
I'm crying very bitterly,
Beacause I've a dream,
I want a computer
On the New Year's Eve.
        I wrote this many years ago, but I already have a computer. xi xi
Never let me know you love me,
Cause I'll neber beleive it,
You are far from me, that's true,
That's why I can't be in love with him.
              chemo feria
rogor miyvarxar chemo feria
es ca da mdelo sheni feria
o, rogor minda axla aq myavde
mogealerso, me gtxov momande.
      agarasodes shen ar waxvide,
      ar mimatovo da shemiyvare
      da tanac minda, rom sikvdilamde
      an samudamod shen me giyvarde.
                      IMEDGACRUEBIDAN   GAMARJVEBAMDE
  Ana "Writing Olympics"-ze miichqaris. unda, rom ertxel masac gaugimos bedma da gaimarjvos. ra kargi iqneba!
  Ager sheiyvanes ert otaxshi.bavshvebi magidebtan dasxdnen da temebis weras sheudgnen. anas tavshi erti ideac ki ar mosdioda. atasshi ertxel tu gaielvebda ragac suleluri azri. ara, ase jdoma mas ar argebs. goneba unda dadzabos.
  Naxevari saatiga darcheniliyo konkursis damtavrebamde, anas ki erti sityvac ar qonda dawerili.sxva bavshvebma titqmis ukve daamtavres. bevri tavmomwone, gaxarebuli tovebda otaxs, radgan sakutari tema moswonda.
  Rogorc iqna misi azrit ragac normaluri azri mouvida da yvelaferi qagaldze gadmofina. roca dro amoiwura, damswre qalbatoni furcels aclida da mkacrad eubneboda dro amoiwurao. gogonam acremlebuli tvalebi, romlebic mudaras gamoxatavdnen, saxeshi sheanata. qali miuxvda bavshvs da xuti cuti adrova. anam rogorc iqna daamtavra. qals furceli miawoda da wailugluga: gmadlobt da tirilit gamovarda garet. nerviulobisgan male guli saguledan amovardeboda. eklesiashi shevida da gmerts sheevedra, mistvis erti shansi mieca. rogorc iqna dawynarda da saxlshi wavida.
  Mas shemdeg erti tve gavida. gogo fiqrobda, rom misi tema ar moewonat da imedebi gadaewura.
  Ert dgesac direqtorma mteli skolis bavshvebi shekriba darbazshi. anac mivida. ainteresebda ra xdeboda.
  Direqtorma sajarod ganacxada: "IX klasis moswavlem, ana shengeliam did warmatebas miagwia. chven mas vullocavt "weris olimpiadaze" pirveli adgilis dakavebas mteli saqartvelos masshtabit."
  Yvelam gaocebulma shexeda anas. ver daejerebinat, rom anam yvelas ajoba. bevrs sheshurda kidec...
  Anam ki tvalebi daachyita, magla aixeda, ragac waiburtyuna da gamyinavi xmit daiyvira: "me gaviimarjveeee...."
                                        GAMARJVEBULI
  Gamarjvebis grdznoba... ra didebuli ramaa! gamarjveba ramden grdznobas badebs ertdroulad: siamayes, tavdajerebulobas, auarebel sixaruls. swored am dros xvdebi, rom ertaderti da ganumeorebeli xar. cashi dafrinav da atas rameze ocnebob, elodebi molocvebs.
  Gamarjveba yvela adamianis xvedria. yovel nabijze sheidzleba ragac moigo-amistvis mtavaria bejitad mushaoba.
  Roca pirvelad gamarjveba shevigrdzeni, guli sixarulisgan lamis gamsikda. mindoda meyvira da yvelastvis gadamedo chemi nedniereba. bevri milocva mivige. bevrs gaexarda chemi sixaruli, magram ra samwuxaroa, rom qveynad boroti da shuriani adamianebic arseboben. roca mat tvalebshi chaxedav, zizgs dainaxav. ise giyureben, titqos sheni mokvla undodet. guli gekumsheba...
  Mashin xvdebi, rom yvelaferi warmavalia, tvit gamarjvebac ki. umal grublebidan dzirs daeshvebi, daubrundebi cxovrebas, irgvliv mi-moixedav da "suleli'' xalxis shemyure tavs martosulad igrdznob...
        * * *
uzomod cudad var
ukve menatrebi
cremlebs ver vikaveb
roca menatrebi.
roca maxsendebi
mogoneba mipyrobs
roca maxsnedebi
gulsac sevda ipyrobs.
me sul shenze vfiqrob
m sul shen maxsovxar
me sul shenze vfiqrob
me sul sul marto var.
me shen gagimxile chemi saidumlo
netav waikitxe didi saidumlo?

~edzgvneba L.J.-s~
                            siyvaruli maradiulia
                rogor miyvarxar, rogor menatrebi
                chemi varskvalavi xar, chemi ertaderti
                sheni zmanebaa, me rom ase mtanjavs,
                me rom ase miklavs guls da awse mdagavs.
                  amekideba, mteli dge damdevs ,
                  ver amovigdeb am gonebidan,
                  ratom menatrebi tvitonac ar vici,
                  ratom mimatove tvitonac ar ici.
                shen rom kvlav aq iyo, chagexutebodi,
                shen rom kvlav aq iyo, shentan davrchebodi,
                shens mosvlas vnatrob mteli dge da game,
                shenze sizmrebs vxedav mteli bneli game.
                  cud sizmars vnaxav, gamomegvidzeba,
                  shen gamaxsndebi, agar medzineba
                  minda, rom vifiqro, shenze vifiqro,
                  shenze viocnebo, iqneb gipovo.
                vin icis, iqneb me agarc gaxsovar,
                vin icis, iqneb rogor genatrebi
                vin icis, rodemde shevdzleb dalodebas,
                gavdzleb kia me bolomde?!
                  o, rogor mindaa sxva rom sheviyvaro
                  magram ucabedad shen rom maxsendebi
                  roca sheni saxe tvalin gamielvebs,
                  dzebnas dagiwyeb quchis sxva bichebshi.
                male agmovachen sruliaad ucxoebs
                arc erti matgani shen sulac ara ggavs
                netav sad waxvedi, sad gadaikarge
                netav sad gedzebo, netavi sada xar.
                  ise ar movkvdebi, rom ertxelac ki
                  chems cxovrebashi shen ar gixilo
                  mashin me getyvi o, chemo kargo
                  shen rom icode, rogor viyviro.
                me shen meyvarebi, vici samudamod,
                es chemi sityva da kanonia
                da shen icode, rom siyvaruli
                samudamod maradiulia.
          shens siyvaruls gulit davatareb

Nutu verasodes amas ver gamigebs
Nutu man arc icis ratom vwerdi leqsebs
Misi siyavruli, mistvis sixaruli
Maidzulebs vwero da mec vwer am leqsebs.
      Chemi nawerebi, chemi nawvalebi,
      Chemi fiqrebi da chumi naazrebi
      Yvela shen gedzgvneba chemo sixarulo
      Me shen miyvarxar da mudam meyvarebi.

                                        ~edzgvneba B.Q-s~
                Chveni Klasi        

chveni klasi ertad ise amayia
ise satnoa da ise megobruli
gachirvebashi xom mudam is ertia
dalxinebashic ki ise gviyvars jini.
      zogjer tu vichxubebt, ise vikamatebt,
      zogjer tu ertmanets xmasac ki ar gavcemt
      isev shevrigdebit, agar vibutebit,
      isev shveiyvarebt erturts shevikvrebit.
zogjer titqos cudi gvemarteba rasme,
ratom? ismis kitxva, magram netav raze
chamovarda shugli, mtroba, orguloba
agar aris ndoba, ase iyo mudam?
      ndobis faqtori? es erti wutit
      mxolod cota dros is ase gastans
      mere kvlav viwyebt daaxlovebit
      axal nabijit miznisken swrafvas.      
ase cuglutebi, aseti mardebi,
ase chkvianebi, aseti vardebi
ase rom chirdeba yvela maswavlebels,
ase rom vagmertebt yvela maswavlebels.
    chvensavit karg bavshvebs undat mudam qeba,
    magram is icodet ar uxdebat wyena,
    ratom gvibrazdebit, agar mogwont yvela?
    ratom ar idzaxit, vin ar mogwont netav.
sheidzleba klasshi aris celqi bavshvi
isev bavshvoben da radganac bavshvi
gmertma mistvis sheqmna daashavos ati,
daacadet male gonsa mova asi.
    cota moitminet, sulac sami weli,
    male wavalt yvela, tundac sami weli
    ver gaagdebt veras, chven win agvudgebit
    chven ar davishlebit, amas geficebit.  
roca gamielvebs fiqri, rom odesgac
chveni gzebi da chvenc isev gaviyrebit
guli migondeba, tani mitrtoldeba,
cremli megventeba, suli mexuteba.
    xalxo nu daushvebt chvensa dashorebas
    yvelam fici dadet wrfeli ertgulebis
    vici, rom tqven gjerat chveni ertad yofnis
    da nu daishlebit, tqven gjerodet-vicit!


        edzgvneba chems usayvarles klass!!!
                    vfiqrob
sanam daviZineb, bevr rameze vfiqrob,
sanam Tvals davxuWav, mudam Tqvenze vfqrob,
sanam ar avdgebi, bnel Rameze vfiqrob,
diliT rom avdgebi, Cems sizmrebze vfiqrob.
    sanam saWmels SevWam, momavalze vfiqrob,
    sanam gavizrdebi, sul warsulze vfiqrob,
    sanam vlaparakob, sxva ramezec vfiqrob,
    yvela mekiTxeba, amdens ratom fiqrob?!
                                                    siyvaruli
      xshirad gvichndeba kitxva: ra aris siyvaruli? es kitxva yvela adamians awvalebs, magram zusti pasuxi ver gagvicia. da mainc ra aris siyvaruli?
      siyvaruli is satuti grdznobaa, romlitac gmertma yvela adamiani daajildova. qveynad bevri boroti adamiania, magram arsebobs is ertaderti, romelic mtels samyaros warmoadgens mattvis. siyvaruli mravalnairia: megobruli, natesavuri, gogos da bichis da ase shemdeg, magram bichis da gogos siyvaruli yvelaze tkbili da amagelvebeli grdznobaa. es ori gulis erti dzgeraa. roca vigac shegiyvardeba, gulshi ragac ucnaurs grdznob. ginda, rom im adamianis gverdit iyo, mas exebode, misi xma gesmodes... xshirad gijuri jini mogivlis, sheni siyvaruli yvelas gaagebino. ginda, rom iyviro, magram geshinia shens siyvaruls safrtxe ar sheuqmnan sxvebma, amitom grdznobebs gulshi iklav.
    siyvaruli xshirad cudi an kargi saqcielisken gvibidzgebs. chven kbilebit vicavt chvens grdznobas da mzad vart mistvis tavi gavwirot. magram mashin, roca siyvaruli calmxrivia, shen ki es dzalian gtanjavs, mzad xar tavi moikla, magram ukanasknel wutshi xvdebi, rom sicocxle am siyvarulze dzlier giyvars. es imitom ,rom siyvaruli calmxrivia. ar aris is jachvi, is mtkice kavshiri, romelic or adamians akavshirebs ertmanettan. xshirad sayvarel adamians vshordebit echvianobis niadagze. aset situaciashi martalic rom viyot, sayvarel adamians unda vapatiot, radgan erti shansis ufleba yvelas aqvs.
    siyvarulit iwyeba yoveli dge.zogi irwmuneba siyvaruli ar arsebobso, magram erti wutit mainc davfiqrdet. yvelaze borot adamiansac ki, romelsac qveynad aravin uyvars, ragac mainc uyvars. es xom sicocxlea. gvtisgan nabodzebi sicocxle, romelic chitivit gagvifrindeba. ra saswaulebrivi grdznobaa siyvaruli!
    roca sayvareli adamiani chvens gverditaa, mainc gvenatreba da misi sitbo gvwyuria. erti dgec ki ver vdzlebt mis gareshe. ,agram aris shemtxevevbi, rodesac moulodnelad gvixdeba sayvareli adamianis droebit datoveba. mandzili da dro atmagdeba. gvenatreba da vitanjebit... magram vis gaugia siyvaruli umtkivneulod. tu ar gtkiva, eseigi arc giyvars.
    zogjer iseti adamiani shegviyvardeba, romelic yvelas ezizgeba. gveubnebian, rom is chveni shesaferisi ar aris. magram chven yurs aravis vugdebt. ver vamchnevt irgvliv veravis da verafers. siyvaruli xom brmaa!
    sheidzleba adamiani mteli sicocxle giyvardes da mastan iyo, magram sheidzleba siyavruli droebitic agmochndes. sheidzleba odesgac dashorde sayvarel adamians, magram gulidan iolad ver amoigdeb. didxans geyvareba, mogenatreba, guli getkineba, gadawyvet mis modzebnas, magram ver ipovi. bolos daiglebi, irgvliv mi-moixedav, uamrav karg adamians sheamchnev, grdznoba ganeldeba da sxvas modzebni, romelic dzvel siyvaruls shegicvlis. mastan ki bednierebas ipovi.
    da martlac ra saocari grdznobaa siyvaruli! es movaleoba gmertma dagvakisra, amitom ubeduria is, visac arvin yvarebia!
                                        isev miyvarxar...
    quchas mivuyvebi. kokispirulad wvims. verafers vxedav irgvliv. wvima mwared mirtyams saxeshi. mciva. quchis kutxeshi shevuxvie. es adgili ganatebuli iyo. ert adgilas bichi da gogo davinaxe. mxiarulobdnen, icinodnen, uxarodat cxovreba. mati danaxvistanave mware mogonebebi ameshala. shen gamaxsendi. ertad didxans ar vyofilvart, magram dzalian miyvardi. chems cxovrebashi warushleli kvali datove, radgan shen chemi pirveli siyvaruli iyavi. tavidan titqos yvelaferi kargad midioda, magram ert mshvenier dges waxvedi, gaqri chemi cxovrebidan da ukan arc mogixedavs. erti sityvis girsic a gamxade. araferi amixseni. o, rogor minda sheni povna. netav sad xar axla? albat odesme gipovni da mashin ras gavaketeb? chagexutebi? xels gkrav? shen rogor shemxvdebi?... shengan mxolod erti ram damrcha shens mosagoneblad-sheni nachuqari simgera. yoveltvis, roca am simgeras vusmen, shen maxsendebi. ra kargi simgeraa! tvalis chinivit vufrtxildebi. vufrtxildebi, radgan mxolod is makavshirebs shentan.
    ai, chems saxlsac mivuaxlovdi da fiqrebidan gamoverkvie. sulmtlad sveli var. mainc bednieri var sheni gaxsenebit, radgan isev miyvarxar!
                    miyvarxar
ici ufro metad me ra mixaria?
sheni mofereba didi nugeshia
shensa silamazes tvalsac ki ver vwyvitav
sheni monatreba nervebs damawyvitavs.
      sheni siyvaruli iseti dznelia,
      fiqrshi gameebi iseti bnelia,
      rodis gatendeba sheni mze vixilo,
      rogor minda dilit "miyvarxar" viyviro.
nutu odnavac ki shen me ar giyvarvar,
nutu am gameebs tetrad ar ateneb,
velodebi pasuxs am mtvares shemyure
tkbil sizmrebs gisurveb am games shen ukve.
                                                        patimris fiqrebi
    usamartlod gamasamrtles! aq bevri damnashavea, bevri ki udanashaulo. es sawyali, udanashaulo xalxi gautvaliswinebeli garemoebebis msxverpli gaxda. isinic chemsavit itanjebian. da mainc, ra dznelia aseti damnashaveebis wreshi triali. yvelafers aketeben imistvis, rom chagitrion da matnairi gagxadon. mxolod dzlieri nebisyofis adamiani gadaurcheba mat gavlenas. magram me raga vqna? chemi susti bunebis gamo mat davmorchilde da velurivit moviqce? ara! tu ara, mashin wess agigeben da sicocxles wamebshi gamogasalmeben.
    yovel dilit daraji migebs kars, garet gamovyavar da matraxs mirtyamen. shen ki warbic ar unda shexaro. ertic ar unda daikvneso. yvelafers unda gaudzloo-ase amboben. dzalian dznelia patimroba. cxovreba cixeshi faterakebitaa savse.
    rogor mtkiva guli, roca vxedav sxva patimrebtan mosul mnaxvelebs. chemtan ki aravin modis... damixoces dedac, mamac. wamartves cxovrebis azri. mnaxveli odnav mainc shemimsubuqebda nagvels. metyoda, ra xdeba cixis garet. magram qveyanas albat chemi arsebobac agar axsovs.
    gmerto, gemudarebi dzala momeci , gamamxneve, rom sulit ar davece. roca aqedan tavs davagwev, shurs vidzieb chems mtrebze. matze, vinc usamartlod amomalpes aq da vinc mshoblebi damixoca.
    damnashave ar vyofilvar, arc var, magram cxovreba maidzulebs gavxde!  
                                                                  * * *
    adamiani, romelic danashauls chaidens (nebsit tu uneblied) mudam nanobs tavis saqciels. ar sheidzleba misi dachera da   cixeshi gamoketva. da mitumetes ar sheidzleba udanashaulo adamianistvis tavisuflebis agkveta. aseti adamiani bogmas gulshi iklavs da tavisuflebas eziareba tu ara, mashinve shurs idziebs.
    amitom yvelas girchevt jer gansajot sakutari tavebi. xolo roca vigacas gansjit, ar gaasamartlot usamartlod!
                                                      monanieba
    nutu agar moegeba bolo am gadareul aminds. am dros saqmeze wasvla sheudzlebelia. ratomaa aseti usamartlo cxovreba. zogi mdidaria da cxovrebit xarobs, zogi ki gagatakebuli matxovari da matxovrobit irchens tavs. ertxelac iqneba mdidrebi gaxdebian yvelafris baton-patronebi da garibebs monebad gvaqceven. yvela mdidars etaneba. garibs rom vigac sheuyvardeba, ase amboben, es uazro axirebaao, yvela abuchad igdebs. fiqroben, rom mas siyvaruli ar sheudzlia, radgan grdznobebi ar gaachnia. "fuli jojoxets anatebs"-rodemde?! rogor minda, mec mqondes fuli da ikunas guli davipyro, tumca is iseti amayi da ampartavania., chemnairs zedac ar shxedavs. mas daxvewili, mdidari, tavis wris warmomadgeneli kentlmenebi moswons. magram ar icis, rom me ufro gavabednierebdi mas, miuxedavad chemi sigaribisa. mtavari xom siyvarulia. mis danaxvaze yoveltvis guli mifrialebs. minda, rom mivuaxlovde da gulshi chavikra.
    gushin chemi klasis win davinaxe. xeli davuqnie, magram zedac ar shemomxeda. misma paklovnikma zevidan gadmomxeda, ikunas gaugima da misken gaeqana. ikunamac tbili mzera esrola da ertad auyvnen kibeebs. xshirad sazogadoeba da "uketes"   shemtxvevashi sheni sayvareli adamiani gibidzgebs kriminalze wasvlaze, magram ar minda chemi cxovreba davimaxinjo. amit ikunas siyvaruls ver davumtkiceb, piriqit shemidzulebs kidec. magram sxva gogonebisgan ragacit mainc gansxvavdeba. is dzalian tavdacherilia. aucileblad unda vagrdznobino, rom miyvars. magram rogor? zedac ar   mekareba.
    meore dges skolashi wavedi. ikunas danaxvisas tvalebi gamibrwyinda, magram axla ikuna agar iyo isetive amayi da xalisiani, rogoric uwin. is daucvel bavshvs mogagonebdat. ikunas win vigac bichi idga da igineboda. ikunas aginebda... mere tmebshi wvda... im wutas chems shignit yvelaferi airia. tvalt damibnelda, magram ikunas ganwirulma xmam gamomarkvia. dana gavamzade da wamebshi mat win gavchndi. bichma chems danaxvaze gaqceva daapira. me xeli chavavle, ukan gamovitrie da dana shig gulshi chavcxe. bichi mowyvetit daeca iatakze. mashin ki mivxvdi rac chavidine. ikuna gakvirvebuli da nagvliani tvalebit miyurebda. mxolod esga tqva: ristvis?
    me mashinve ikunas mivvardi, wamovayene fexze sa magrad chavexute. manac cremliani tvalebi, romlebic madlierebas gamoxatavdnen momapyro da gadamexvia. am wutas me ubevdnieresi da amavdroulad yvelaze ubeduri adamiani viyavi.
    sanam vinme rames mixvdeboda, ikunas xeli chavavle da orive skolidan gamovvardit. taqsi gavacheret da sadgac, tyis maxloblad gavacheret. tyeshi didxans vimalebodit, chven davmegobrdit.... mas shemdeg ikuna yoveltvis tbilad   meqceoda da saidumloebsac meubneboda. tumca tyeshi cxovreba gvichirda. tanac sheidzleba moegno kidec policias chventvis, amitom gadavwyvitet mtashi wasvla. fexit iqamde ver avidodit, amitom gegma davsaxet. gegmis pirvel nawils manqanis gataceba warmoadgenda.
    ert dges tyidan gamovedit da manqana gavacheret. mdzgoli garibi, sandomiani kaci agmochnda. magram gegma- gegma iyo. ikunam mdzgoli laparakit gaarto. me ki amasobashi manqanis gvedi gavamzade da tvalis dauxamxameblad davaxrche. vamchnevdi, rom chemshi veluri igvidzebda da mkvlelad vyalibdebodi. mec ise momivida, rogorc sxva mkvlelebs. jer erti danashauli, pirvels meore mosdevs da ase gautaveblad. aravin icis es sadamde gastans. ar minda, mkvleli viyo tundac ikunas gamo, magram axla ukve gandegili var da aranairi kanoni me ar mexeba. male potenciur mkvlelad viqcevi da albat amashi chemda uneburad chems usayvarles adamiansac chavitrev.
      ikunam damiyvira: swrafad! da mec gamoverkvie fiqrebidan. swrafad chemske movmarte sache da mtebisken avige gezi. radmdenime   saatshi mtashi, ert dausaxlebel adgilas mivedit. aq iyo mitovebuli qoxi, tye. chventvis xelsayreli adgili iyo da swored aq daviwyet cxovreba.   didi xani udardelad gavataret, magram erti ram mainc mafiqrebda. ertmanetistvis grdznobebi aqamde ar gagvemxila. netav masac vuyvarvar? tu es mxolod garedan chans ase? es kitxvebi gamudmebit tavshi mitrialebda.
      gavida dro... tavis gatana gachirda. ertxel tyeshi xmauri atyda. me da ikuna iqit gaveshuret im imedit, rom armes movixeltebdit. shuagul tyeshi rom shevedit, gaisma gugunis xma. uceb chvens garshemo uamravi formiani adamiani davinaxet. me da ikunam ertmanets gadavxedet. alyashi viyavit. sad unda wavsuliyavit. sad unda gavqceuliyavit?! ikunas albat eshmaki sheuchnda. uceb shmagivit ert mxares gaiqca, policieli waaqcia da waqceul mors gadaaxta. swored im wutas tyviis zuzuni gaisma. ikuna motrialda, piri gaago, tagacis tqmas apirebda, magram agar dascalda. tyvia shig gulshi moxvda. gogo usulod daeca miwaze. me daviyvire ikunaaa... misken gaviqeci, magram policiam damichira, ar mimishva chems nugeshismcemeltan. borkilebi damades da chemi ertaderti imedic ikunastan ertad mokles.
    netav vuyvardi? amis gafiqreba dzlivs movaswari, rom vigacis xmam gamomagvidza. mivxvdi, rom es ubralod gamis koshmari iyo. otaxs tvali shevavle, kvlav davubrundi tanjul cxovrebas da vtqvi miyvarxar!
  siyvaruli vertikaluria da tan brunvadi

roca axlos myavxar mainc menatrebi,
roca shorsa xar xom sulac menatrebi,
gverdze gagiare, chemi tavis shemrcxva,
ratom?! gekitxebi pasuxs gamcem netav?
    pirispir gamivli, tvalebshi giyureb,
    minda mogefero, o, rogor miyureb,
    ragac sitbos vigrdznob, uceb ganeldeba
    sheni danaxvisas saukune dgeba.
netav ar damtavrdes chemi saukune,
mudam shen giyuro, mudam shen miyvarde
shensa siyvaruls me vici ver machuqeb,
magram is icode, shen me damachoqe.
        uchinmachini
netavi me ar vchande,
yvelas davinaxavde,
movidodi me uceb,
gavqrebodi umalve.
    gavigebdi, vin xar shen
    turme sinmadvileshi
    ras matyueb, ra vici,
    shenze sinamdvileshi.
shentan shemovidodi
da mdzinares gnaxavdi,
tkbil sizmrebs gisurvebdi,
kidev ertxel gnaxavdi.
    gavigebdi tu giyvars
    chems garda shen sxva vinme,
    aravin shegiyvardes
    chems garda shen sxva vinme.
karebs shemogigebdi,
umal gagagvidzebdi,
loyaze gakocebdi,
ase gagagvidzebdi.
                  me da shen
locvebs vkitxulob dzlis win
gmerto shegvyare pirispir.
grdznobas gavumxel chems satrfos,
vigac ki etyvis: -is gnatrobs.
    bnelsa da natelze me shen melandebi,
    civ da tbil amindshi me shen menatrebi.
    rogor miyvars wvima, me shen gemalebi
    wvimis samosshi rom me shen geparebi.
wvimis wvetebi com chemi cremelbia,
odes rom davgvare, chemi ferebia.
wvimis saxit moval me sheni feria
wvims da cisartyela kvlav chveni feria.
                  zogjer
zogjer tu miyvarxar,
zogjer mezizgebi.
zogjer momindebi,
zogjer mombezrdebi.
    zogjer shenstvalebshi sitbo gaielvebs,
    zogjer shens shesaxeb cudi gamiaelvebs.
    zogjer shens bageze gimils gaielvebs,
    zogjer am lurj cazec elva gaielvebs.
                      * * *
gavyureb game quchebs wvimians
es manqanebi mudam midian,
aravin modis, aravin moqris,
vin gagvaxarebs, netavi rodis.
      mowyenilia irgvliv midamo
      kaci ara chans irgvliv mudam, o,
      ratom vtirit chven, nutu am wvimam,
      tavisi cremli mainc gvadina.
quchashi midis kacia mtvrali,
am cxovrebisgan daglili   tvali,
rom moabotebs da moagorebs
sip qvaze dsawves da moagodebs.
      ra kargi iyo kargi cxovreba,
      bedniereba, tqveni zmaneba,
      ver amogigdet me tqven tavidan
      ver damatyvevet tqven me tavidan.
kaci daeca gulmowuruli    
javri rom moklavs, gulmowuruli,
iwva bnel games shemyure zecas,
dards tan atanda im games zecas.
      sikvdili
xidze rom gavedi
im qveynad wavedi.
ori davinaxe
didi ormo mwveli.
  ertshi grma da cxeli
  wyali tuxtudebda.
  irgvliv ki damwveli
  cecxli dudunebda.
yvela itanjeba,
yvela imarxeba,
codvis mitevebas
ar chqaroben netav?
  yvela rogor natrobs
  codvis mitevebas,
  magram chedenili
  agar mitevdeba.
meoresa xramsa
angelozni yavda,
yvela ugalobda,
yvela umgeorda.
  aravis uchirda
  da yvelas ulxinda.
  gmertma uxvad gasca
  didi mowyaleba.
xidi ingreoda,
tani imtvreoda,
magram cemi suli
cashi ibneoda.
                                            siyvaruli ushenod
yoveltvis, roca marto vrchebi, ratomgac shen maxsendebi. shenze vfiqrob da sheni saxe tvalwin midgas. rogor vitanjebi chemi gulchatxrobilobis gamo, aravin icis. mxolod furcelia chemi mesaidumle. mxolod is grdznobs chemms grdznobebs. roca daginaxav, yoveltvis tvalebshi giyureb, arasdros tvals ar garideb da shenc aseve iqcevi. minda gitxra "miyvarxar" magram ar shemidzlia, radgan ar vici sheni grdznobebi chems mimart. albat gambedaoba gaklia an ubralod me mechveneba, rom giyvarvar, radgan me gadanria shenma siyvarulma. siyvaruli martlac brmaa.
    zogjer vcdilob gavixseno sheni garegnoba, magram sheni tvalebis da loyebis garda araferi maxsendeba. albat imitom, rom shenshi yvelaze metad tvalebi da loyebi momwons. mec ver gavrkvrulvar kargad chems grdznobebshi. zogjer, roca chemgan shors xar, menatrebi. roca daginaxav, minda, rom sul gxedavde. zogjer ki titqos yvelaferi gaqra. siyvarulis kvalic ki ar rcheba. chemtvis rchebi isev chveulebriv adamianad. ai, mashin ki dzalian vitanjebi. vtiri. tirilit guls vijereb da acremlebuls tkbilad chamedzineba...
                    tariel
dorbli gadmogdis tariel
im chemi aqlemivita,
xalxs rom asveleb tariel
im sheni dadorblilita.
tvinikosi xar tariel
mendeleevis tvinita,
aylayuda xar tariel
lamazi, rux virivita.
ra uzrdeli xar tariel,
ar ici umcros-ufrosi.
yvelas agineb tariel,
ra xalxs aginebs umcrosi.
spider-mand xar tariel
gashmagebuli sxivita,
qselebs gaushveb tariel,
bavshvebs atyueb tvinita.
xan matrica xar tariel,
xan ki is zoro nigbita.
sul rom daxtixar tariel,
kalias gavxar cxvirita.
ara, cxviri gaqvs magari
lamazi arwivivita,
daacemineb bavshvebi ixocebian misita.
sul gagijeben tariel,
shenc gagijdebi dilita,
shens tavs ufrtxildi tariel,
kargi kaci xar, vicit, ha.

~edzgvneba matematikis maswavlebels-tariels. bodishs vuxdi am leqsis gamo, radgan cudi iumoria gareuli. dzalian miyvars es maswavlebeli. magari tipia~
          codvili dedamiwa
mivyvebi bilikebs tan vfiqrob ratom
rodis an ristvis vin var me aq rom
xalxshi varsebob, miwaze vdardob
titqos sxva dardi agar maqvs am dros.
    pasuxi ertia, kitxva ki bevri,
    kitxva natelia, pasuxi bneli,
    ratomgac imaze ar fiqrobs bevri
    ratom arsebobs aqamde mgvdeli.
yvela rom scodavs,   yvela rom bodavs
chadian codvebs, faraven monebs,
aravin fiqrobs sasamartloze,
aravin gelavs am samsjavroze.
    mec codvili var agar uarvyof,
    angelozivit frtebic agar maqvs,
    pirveli codva dedamiwaze
    mis gachenidan dgemde mudam chans.roca dagamdeba da ca gashavdeba
mtvarec da varkvlavic tetrad ganatdeba
varskvlavi mowydeba da me ver momwvdeba
tanjvit atirdeba, suli gafitrdeba.
    patara guli xom tanjvit ver ivargebs,
    ert dges gacherdeba da is aibargebs,
    vici shens siyvaruls bevri kvlav inatrebs,
    caze mudam beqa miyvarxar inatebs.

~edzgvneba B.Q.-s, magram namdvilad agar miyvars :)~
                              * * *
odes mitiret, cremli dagvaret didi madlia
im qveynad wasvla da dashoreba didi dardia.
vici chems sxeuls samudamod miwa dafaravs,
magram chemsa suls magali gmerti didxans dafaravs
                              * * *
me rom vkvdebode da vici es male moxdeba,
gtxovt momigonet, tqven ar icit xval ra moxdeba,
gtxovt momigonet, genacvalot tqveni xatia
da is icodet, rom miyvardit tqven me dzalian.
              ruset- saqartvelos omi
chvenma qveyanam bevr oms gaudzlo,
bevrs is ebrdzoda dauzogavad.
qartvelma erma bevr oms gaudzlo
da tavsac debda dauzogavad.
roca sicocxle ase gvindoda,
tavisufleba ase gvwyuroda,
mteri zurgs ukan kvlav icinoda,
qartvelis bedze uqmad xumrobda.
ager dges mteri kvlav gvebrdzvis xalxo,
qartveli xalxi kvlav ar nebdeba.
chven davdget ertad da davamarcxot,
qartvelo xalxo mteri dges dgeba.
dges dgeba qveynis sazgvrebtan, gzebtan,
dges dgeba qveynis bagebtan, tqventan.
ar daichoqot qartvelo xalxo,
mudam gaxsovdet ra sityvebs vambobt.
chven davificet, rom qveynis sazgvars
davicavt sisxlis bolo wvetamde.
chven davificet qartvelno, amas
dges chven davicavt bolo wutamde.
radgan sicocxle ase gvwyuria,
dae chakidet ertmanets xeli
da tqven xom icit mtelma evropam
gamogviwoda tanxmobis xeli.
iqneb gadavrchet, iqneb vicocxlot,
iqneb chvens mtertan medgrad vibrdzolot
an iqneb brdzolis velze davecet
da samudamod sulit davecet.
nu sheshindebit, medgrad dadeqit,
tqven ar danebdet, fexze adeqit,
mters agudeqit, ertad dadeqit
da gamarjvebis xazze dadeqit.
        dedasavit tkbili saqartvelo
roca warmovidgen chveni qveynis bedkrul,
bedkrul warsuls, brdzolebit gasuls,
dedis kaltastan sisxliani bavshvis
tavsa mokvetils da cecxlez dawuls.
roca warmovidgen dedis mware kvnesas,
ganwirul xmas da kvlav sityvas "deda"
vxvdebi siwmindes da sispetakes
qartul enashi sityvisa "deda".
aravis gvinaxavs qartvelebis tanjva,
arasdros gvinaxavs qartvel dedis tanjva,
tormeti shvili yavs, mkvdari sul yvela,
mitxart rad unda im qals cxovreba.
xshirad vtirivart, mteri kvlav gvitevs,
mudam gveshinia da chven ukan vixevt.
vtirivart warsuls, vtirivart awmyos
sinamdvileshi arc vtirit am dros.
                  SAQARTVELO
Yvelaferi razec odes cremli dagigvria,
Daiviwye, moshushdeba tkivili da iara
Me vici shen gawuxebs bedi saqartvelosi
da minda dagarwmuno saqartvelos progresshi.
  Saqartvelo win miiwevs nel-nela,
  Fexi unda auwyo cxovrebas nel-nela
  Tu chamorchi ukan wasvla giwevs nela
  Da mainc saqartvelo iarsebebs me mjera.
            lamazi saqartvelo
viyavi yvelgan mtels msoflioshi,
vnaxe lamazi saxli rioshi,
me momewona piramidebi,
ra lamazia saocrebebi.
viyavi parizshi, qalaqshi, sadac
siyvarulis dge iqa dgas marad
veneciashi- nagebobebshi,
qalaqs, romelic wyalshia marad.
vnaxe shenobebi, lamazi saxlebi,
qandakebebi da naxatebi,
magram ver vnaxe is silamaze,
romelic qartvels mudam tan dasdevs.
saqartveloshi aris lamazi
buneba, suli, tavad mamuli,
tvit saqartvelo gtxovt daukvirdit
gana ar aris gadakalmuli?
Martlmadideblebi vebrdzvit ertmanets

saqartveloa dagonebuli
da kvlav mterzea damonebuli.
xalxo, ibrdzolet unda gadavrchet,
ar unda viyot damonebuli.
ise gvwyuria tavisufleba,
rogorc arasdros arvis swyuroda,
tu ar gacherdnen daimaxsovret,
msoflio omi chven ar gvwyuroda.
rad gvinda omi, rad gvinda brdzola,
rad gvinda xalxo gayofda orad,
rad gvinda gmoba uflisa am xalxs,
oriv martals da madidebel xalxs.
                  saqartvelo
bedkrul saqartvelos bevri mteri yavda
bevri aoxrebda, is ki suls gafavda,
bevri qartvel xalxsac ise awamebda,
bevri arc fiqrobda eris shebralebas.
      bedkrul saqartvelos bedi tamashia,
      bevrjer gagordeba kidev kamateli,
      magram me ki getyvit, chveni saqartvelo
      aris da iqneba tavisufal eri.
        bedkruli saqartvelo

tovda da mdelos exura vardi,
dumda es gori da dumda xalxisc
tovda da mdelos esia xalxi
dumda es xalxi da dumda mkvdaric.
yvela rom oxravda, yvela rom borgavda
mteri icinoda, qartvels dascinoda.
guls ver ioxebda chveni qartlis deda
guli misdioda vajkacebis dedas.
tovda da mdelos exura bardi
dumda ekali da dumda vardic
tovda saqartvelos exura mardi
dumdnen vajkacebi da dumda saxlic.
yvela gayurebda lamaz, mwvane mindors,
dzvlebi amshvenebda mobibine mindors,
yvela cremlebs gvrida odes saqartvelso
mteri aoxrebda mobibine mindors.
  saqartvelos dardit...
am xidze gavlit,
mtkvars gavxedav
rogor dudunebs.
im qvaze asvlit,
gors gavxedav
rogor chuchunebs.
saatze gavlit,
dros davxedav,
warsuls gavxedav.
saaatze gavlit,
gavixsenb da davgondebi
qartvelis dardit.
gavixseneb da davgondebi
qartvelis dardit
da sheni dardit
s a q a r t v e l o ! ! !
      agvisto ase gavida...
agvisto ise gavida,
erti ar shegisvenia.
brdzola shens mtertan qartvelo
sheni eseti bedia.
ver gaeqcevi, dawyevlil
agvistos, unda gagiswros
drom, rom qveyanam awyvetil
mtertan brdzolashi dagiswros.
sul daicala qveyana,
qartveli agar alilobs.
rusit gaivso qveyana,
rusebsac ertad lali sjobs.
agvisto ise gavida,
tyviis, bombebis zuzunit,
agvisto asee gavida,
qartveli xalxis buzgunit.
agvisto ase gavida
mtrebis tareshit, juglugit,
agvisto ase gavida,
qartuli jaris mujlugit
                          * * *
mdelos gadavxede, saqmes ar davxede
vardi davinaxe, guli gavixare
velebs gadavxede, am qvebs ar davxede
kargi davinaxe, suli gavixare.
      me win mivdiodi, balaxs mivapobdi
      me shin mivdiodi, yvelas vuambobdi
      gzaze qvebi shemxvda, guli damimdzimda
      ekal-bardi shemxvda, suli damimdzimda.
ukan gamovbrundi, tavi dzirs davxare
ukan gamovbrundi tvali dzirs davxare
turme tvalebidan cremli momdioda
shublze ki cxel-cxeli ofli momdioda.
      miwaze davweqi, miwas chavexute
      va me, saqartvelo, me she nchagexute
      bedkrul qveyanashi, dawyevlil qalaqshi
      bedkruli xalxia dawyevlil qalaqshi.
                              gjerodes
yvelaferi, razec odes cremli dagiRvria,
daiviwye, moSuSdeba tkvili da iara.
me vici Sen gawuxebs bedi saqarTvelosi
da minda dagarwmmuno saqarTvelos progresSi.
  saqarTvelo win miiwevs nel-nela,
  fexi unda auwyo cxovrebas nel-nela,
  Tu CamorCi ukan wasvla giwevs nela
  da mainc, saqarTvelo iarsebebs, me mjera
            * * *
mTeli qveyana aoxrda,
mTeli qveyana gaqra,
xalxo, Tqven mainc miTxariT
vin var, ratom var, sad var.
          archevnebi
arCevnebi moaxlovda,
xalxni iqiT midian,
xalxsac unda maTma azrma
izeimos, ician...
  ician, rom gayalbdeba,
  magram mainc midian.
  ar kargaven xalxni imeds,
  favoritebs iTvlian.
xmebis daTvla moaxlovda,
xalxni mainc icdian.
gayalbdeba, gayalbdeba,
is ki arag ician.
  siCumeSi xalxsac Zinavs,
  ar amboben simarTles.
  ori kargi rCeuli hyavT,
  beid maT rom miandes.
daiTvales Cveni xmebi,
wlebi mainc midian.
gayalbda kvlav Cveni xmebi,
Cveni gasachiria.
            Tovli modis
Tovli modis, Tovli modis,
yvela gacrecilia,
rogor civa, rogor yinavs,
yvela gaTelilia.
  Cemi misho isev tiris,
  isic gacrecilia,
  nu tirixar, Cemo bicho,
  yinva gaTelilia.
me vici, rom Cven odesRac
yvela davixocebiT,
Cemi misho me dammarxavs
gloviTa da godebiT.